Değerli misafirimiz,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı
Kanun’da Firmamız “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verileri tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ediyor.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler
Firmamızdan alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verilerinizi Kanun’un 5.maddesinde yer alan hukuki sebeplerle işliyoruz:

5/2 (a) maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi,
5/2 (c) maddesinde düzenlenen firmamızla imzaladığınız sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
5/2 (ç) maddesinde düzenlenen firmamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise; Kanun’un 6/2 maddesine göre açık rızanızın bulunması.
Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
İşyeri güvenlik uygulamaları nedeniyle binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek,
Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek.
Eğer gerekirse kişisel verilerinizi yalnızca Kanun’da izin verilen kişi ve kuruluşlarla paylaşıyoruz.
Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
Dilediğiniz zaman firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Bankamıza daha önce bildirdiğiniz ve Bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

* Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, firmamız bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

Kişisel Verilerin Korunması